Promjene programa

Odabir verzija

Prikaži samo promjene nastale nakon označe verzije - datuma


Tip: Označite svoju tekuću verziju programa i dobit ćete popis novih promjena nastalih nakon vaše verzije

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti promjene

    
Sveukupno promjena u bazi za označene module: 2018

ver 13.2.2 rel 21.06.2015 XML exporti glavne knjige(1)

Glavna knjiga
U izvještajima glavne knjige su napravljeni direktni exporti u XML strukturirani oblik datoteke, dovoljno je samo u prozoru upita prije ispisa izvještaja uključiti tu opciju.
Radi se o izvještajima: dnevnik glavne knjige, bruto bilanca, bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, statistički, porezna prijava i svim ostalim korisničkim izvještajima. U tim izvještajima je u nazivu dodana oznaka (XML).

XML datoteka je pogodna za importe u druge programe (knjigovodstvene, MS Excel i sl.)
Kako exportirani XML izvještaj iz Ipos knjigovodstva importirati u Microsoft Excel pogledajte na linku http://www.ipos.hr/Pages/Pitanja_odgovori.aspx?trazi=139527(21.06.2015)

ver 13.2.1 rel 17.06.2015 Novi obrazac platnog listića IP1/NP1, zaštićeni računi(12)

Općenito
U šifrarniku poslovnih partnera broj znakova za poštanski broj je povećan sa 5 na 10 zbog slučajeva sa inozemnim gradovima.(23.03.2015)
Kod automatske rutine za Simulaciju unosa tipkovnice iz datoteke, u slučaju da ste pogrešno unijeli neki podatak automatski unos možete prekinuti ako istovremeno kratko pritisnete tipke Ctr+Alt.(07.04.2015)
Saldakonti kupaca
Kod importa izlaznih računa iz vanjskih programa (eksterna datoteka) broj konta za protustavke temeljnice za glavnu knjigu je povećan sa 4 na 6.
Vidi help Saldakonti kupaca i dobavljača > Import izlaznih računa u saldakonti.(10.06.2015)
Saldakonti dobavljača
Kod importa ulaznih računa iz vanjskih programa (eksterna datoteka) broj konta za protustavke temeljnice za glavnu knjigu je povećan sa 4 na 6.
Vidi help Saldakonti kupaca i dobavljača > Import ulaznih računa u saldakonti.(10.06.2015)
Robno-materijalno
U "Šifrarnici > Osnovni šifrarnici > Poslovne jedinice u firmi" je dodana opcija Check-box "Zabrana promjene stanja zaliha" za VP skladišta.
Opcija se primjenjuje na korisnike programa koji imaju u prozoru "Sistem > Nadzornik > Ovlaštenja za rad s programom" uključenu zabranu "Robno-materijalno knjigovodstvo - promjena stanja zaliha zaštićenih skladišta", takvi korisnici neće moći mijenjati zalihe zaštićenih skladišta.

Zaštita se primjenjuje u:
- svim dokumentima Robno-materijalnog (inventure, primke, viškovi, povratnice, otpremnice, izdatnice, manjkovi, prijenosnice, međuskladišnice ...) (2400100DokumRob)
- automatskim pripremnim inventurama (2401300Inventure)
- izradi VP računa za zaštićena skladišta, izradi otpremnica iz računa za zaštićena skladišta (2500300RacuniVP)
- izradi predračuna za zaštićena skladišta, kreiranje otpremnice iz predračuna, izrade računa iz predračuna (2500400Predracuni)
- maloprodaja razduženje VP skladišta za prodaju u maloprodaji tzv. maloprodaja iz veleprodaje (2700300PrijenosURob)
- pc kasa izrada računa u maloprodaji iz veleprodaje za zaštićena skladišta (2700100RacuniMP)(31.05.2015)
Obračun dohodka
Kod automatskog kreiranja JOPPD obrasca kad je u pitanju vrsta rada koja ima upisanu šifru neoporezivog primitka 12 Naknada plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja (čl. 10. t. 3. Zakona o porezu na dohodak), ako je u kadrovskoj upisana oznaka stjecatelja u rasponu šifri 5101 do 5699 tada se za oznaku stjecatelja iz kadrovske popunjava podatak B.6.1.(29.05.2015)

Algoritam posebnog/zaštićenog dijela neto plaće

U automatskoj izradi HUB-ova plaća i ispisu platnog listića primjenjuje se algoritam izračuna zaštićenog dijela neto plaće.
1 - upis apsolutnog iznosa koji ide na zaštićeni račun, ostatak na redovan račun
2 - upis koeficijenta plaće koji ide na zaštićeni račun, ostatak na redovan račun (primjena prosječne neto plaće u RH)

U HUB-ovima je potrebno otvoriti novi template HUB "PTL_NETTO ZAŠT_XXX" slično kao i za isplatu na redovan račun.(07.06.2015)
U obračunskim razdobljima (vezan na poseban/zaštićeni račun) je dodano polje za upis Prosječne neto plaće u HR i opcija za uključivanje/isključivanje primjene zaštićenog računa za razdoblje.(07.06.2015)

Platni listići IP1 / NP1

Novi izgled platnog listića, obrazac IP1/NP1.

Napomena: obrasci IP1 / NP1 se razlikuju od službenog izgleda obrazaca jer su u samom Pravilniku nabrojani podaci koji se ne nalaze na službenim obrascima tj. Pravilnik i obrasci su u koliziji, kao da su ih radile različite osobe. Obrasci u programu sadrže i više podataka nego originalni obrasci, a što je u skladu sa stajalištem Min. rada i miro.sust. koji kaže da poslodavci mogu obrasce prilagoditi i proširiti, pri čemu trebaju voditi računa da takvi obračuni po svom sadržaju, strukturi i obliku odgovaraju propisanim obrascima. Navedeno potvrđuje stajalište Ministarstva rada i mirovinskog sustava (Kl:011-01/14-01/192, od 24. travnja 2015.).(07.06.2015)
Dodan je novi HUB template PTL_SINDIKAT_X za obračuna članarine sindikata.(08.06.2015)
U JOPPD obrascima je dodan interni opis/naziv obrasca. Ovaj naziv se ne ispisuje na standardnom obrascu JOPPD A nego služi interno za zabilješku npr. Isplata neoporezivih dodataka i sl.(10.06.2015)
Kadrovska evidencija
U evidenciji radnika dodan novi Zaštićeni/poseban IBAN račun prema čl. 212. Ovršnog zakona.

Algoritam u automatskoj izradi HUB-ova plaća i ispisu platnog listića:
0 - ne primjenjuje se zaštićeni račun
1 - upis apsolutnog iznosa koji ide na zaštićeni račun, ostatak na redovan račun
2 - upis koeficijenta plaće koji ide na zaštićeni račun, ostatak na redovan račun (primjena prosječne neto plaće u RH)
(27.05.2015)

ver 13.1.9 rel 13.04.2015 Novi PPO obrazac(1)

PDV evidencije

PPO

Napravljen je novi tromjesečni PPO obrazac (tuzemni prijenos porezne obveze) koji zamjenjuje postojeći PPO 2013/2014.(13.04.2015)

ver 13.1.8 rel 09.03.2015 Optimizacija rada proizvodnje(1)

Proizvodnja i servis
U modulu Proizvodnja optimizacija brzine rada u nekim prozorima.
Inicijalno je isključen filter za prikaz samo složenih proizvoda zbog bržeg rada kod veće količine artikala.(09.03.2015)

ver 13.1.7 rel 02.03.2015 JOPPD, PDV(2)

PDV evidencije
Ispravak automatskog punjenja PDV obrasca u dijelu VIII. ostali podaci.(02.03.2015)

ver 13.1.6 rel 02.03.2015 Ispravak novog JOPPD obrasca(1)

Obračun dohodka
Zbog greške na ePorezna aplikaciji Porezne uprave, ista je izdala novu shemu JOPPD obrasca koja je implementirana u ovoj podverziji Ipos knjigovodstva.(02.03.2015)

ver 13.1.7 rel 02.03.2015 JOPPD, PDV(2)

Obračun dohodka
Ispravak JOPPD obrasca u dijelu kada se A stranica ispisuje sa brojem osoba i brojem redova 0 (npr. vrsta izvješća 4)(02.03.2015)

ver 13.1.5 rel 27.02.2015 Novi JOPPD obrazac(3)

Obračun dohodka
Napravljen je novi JOPPD obrazac koji je u primjeni od 28.2.2015. godine.(06.02.2015)
Kod automatskog unosa JOPPD obrasca je dodana mogućnost upisa razdoblja sa Konačnim obračunom poreza na dohodak.(06.02.2015)
Kod unosa JOPPD-a, ručnog i automatskog te provjere podatka, za oznaku stjecatelja 10 Mlada osoba ..., uključeni su MIO I i MIO II u zbrajanje na A stranici, naime oslobođenje se odnosi samo na doprinose NA plaću.(11.02.2015)

ver 13.1.4 rel 04.02.2015 XML shema obrasca PDV 2015.(2)

PDV evidencije

Objavljena je XML shema obrasca PDV 2015.

Implementirana je XML shema obrasca PDV 2015. za slanje u ePorezna aplikaciju.

U PDV obrascu 2015. se pod VIII. Ostali podaci nalaze podaci koje nije moguće jednoznačno definirati u knjigama UR-a i IR-a pa se ti podaci pune automatikom preko posebnih oznaka.

U knjigama UR-a i IR-a je potrebno u polje Napomena upisati određenu šifru polja sa PDV obrasca dijela VIII. Ostali podaci kako bi program kod automatskog punjenja PDV obrasca mogao znati koji redovi IR-a i UR-a sudjeluju u punjenju pojedinih polja PDV obrasca dijela VIII. Šifre su određene prema brojčanim oznakama polja, a koje se podudaraju i sa šiframa iz XML sheme PDV obrasca: #PDV811# nabava nekretnina, #PDV812# nabava osobnih vozila, #PDV813# prodaja osobnih vozila, #PDV814# nabava ostale dugotrajne imovine, #PDV815# prodaja ostale dugotrajne imovine, #PDV820# otuđenje/stjecanje gospopdarske cjeline, #PDV831# isporuka nekretnina 1, #PDV832# isporuka nekretnina 2, #PDV833# isporuka nekretnina 3, #PDV840# primljene usluge, #PDV850# obavljene usluge,#PDV860# primljena dobra trostrani posao.

Primjer polja Napomena: #PDV840# usluga za prijevoz iz Amerike(04.02.2015)

Dodatni uvjet kod ispisa IR-a i UR-a

U PDV modulu, kod ispisa knjiga IR-a i UR-a je dodana mogućnost filtriranog ispisa samo onih redova knjiga UR-a, IR-a koje u polju Napomena sadrže neki tekst, uz uvažavanje svih ostalih uključenih kriterija.
Samo jedan primjer praktičnosti tog filtera je npr. ispis samo IR-a za određeni mjesec koje sadrže tekst #PDV850#, što će zapravo biti Ukupno obavljene usluge poreznim obveznicima bez sjedišta u RH (EU+treće zemlje).(04.02.2015)

ver 13.1.3 rel 19.01.2015 (1)

Pomoćni programi
Ispravak greške kod unosa HUB-a nakon prvog pojavljivanja prozora.
Greška se može zaobići i na način da se prije prvog unosa prebacite iz Tabelarnog u Pojedinačni prikaz.(19.01.2015)

ver 13.1.2 rel 15.01.2015 (1)

PDV evidencije

Izmjene u PDV-K obrascu za 2014

Korekcije kod XML exporta PDV-K obrasca za ePoreznu za 2014. godinu.(15.01.2015)

ver 13.0.12 rel 15.01.2015 (1)

PDV evidencije

Izmjene u PDV-K obrascu za 2014

Korekcije kod XML exporta PDV-K obrasca za ePoreznu za 2014. godinu.(15.01.2015)

ver 13.1.1 rel 03.01.2015 Modul Kriptografija, digitalni potpis(18)

Općenito

Novi modul: Kriptografija

U programu je dodan novi modul Kriptografija koji omogućava rad sa Digitalnim certifikatima, potpisivanje PDF dokumenata, šifriranje (encryption) datoteka i dr.
Ova opcija dakle omogućava i digitalno potpisivanje računa.(21.07.2014)

Slanje mailova iz programa

Automatsko slanje mailova iz pojedinih dijelova programa od sada je moguće u postavkama podesiti na način:
1. Windows Shell API (slanje preko tekućeg mail programa)
2. OLE MS Outlook (slanje maila preko MS Outlook programa)
3. Internet Direct (slanje maila direktno iz programa Ipos knjigovodstvo)(01.09.2014)

Dodatne opcije kod kontnog plana

Kretanje u kontnom planu po grupama konta
Kontni plan, tabelarni prikaz, kretanjem strelicama gore i dole pomičemo se po jedan red, ali ako istovremeno držimo tipku Shift prebacivati ćemo se na slijedeći konto istog nivoa npr. 41, 42, 43 ....49 ili 410, 420, 430 .... 490. Odabirom tipke strelica lijevo ili desno uz istovremeno držanje tipke Shift će nas prebaciti na konto višeg nivoa npr. ako smo u 4102 sa desno i Shift prebacit ćemo se na konto 410, još jednom na konto 41, pa na 4.

Filtriranje kontnog plana po nivoima konta
U zaglavlju kontnog plana je dodan slider, pomična traka sa skalom 10 brojeva kojom reguliramo do kojeg nivoa konta će se prikazivati redovi u trenutnom prikazu.
Sam prikaz možemo mijenjati i na način da napravimo Shift+dvostruki klik na nekom kontu koji će automatski otvoriti niži nivo konta ili će zatvoriti niži nivo ako je već otvoren.(02.09.2014)

Automatsko potpisivanje PDF izvještaja

U PrintPreview prozoru za prikaz izvještaja na ekranu dodane tipke "PDF Export" i "Potpiši PDF".

PDF Export je skraćeni postupak za odabir tipa exporta izvještaja u PDF, a potpiši PDF istodobno exportira izvještaj u PDF i nakon toga ga potpisuje digitalnim Fina certifikatom. Podešavanje certifikata određujete u postavkama.(16.09.2014)
Glavna knjiga

Kopiranje knjiženja

U prozoru "Financijsko > Financijsko knjigovodstvo > Knjiženje dnevnika glavne knjige" je dodana opcija za kopiranje/storniranje tekućeg dokumenta tj. knjiženja.(15.10.2014)
Saldakonti dobavljača

Automatski unos podataka

Kod unosa novog računa u saldakonti dobavljača, nakon upisa šifre dobavljača program će prema zadnje upisanom računu za tog dobavljača postaviti šifre tipa porezne knjige ura i načina unosa u knjigu ura kao i šifru tipa knjiženja protustavaka temeljnica.

Program će podatke za dobavljača tražiti u tekućoj godini, ako ih ne pronađe tražit će u prošloj poslovnoj godini.(10.09.2014)

Kašnjenja plaćanja dobavljačima

Napravljen novi izvještaj Kašnjanja plaćanja dobavljačima, po uzoru na isti izvještaj u kupcima.(09.10.2014)

Drag & drop ulaznih računa

U prozoru Ulaznih računa Saldakonti dobavljača uvedena je mogućnost Drag & Drop računa i dr. dokumenata.

U tom prozoru od ranije postoji mogućnost povezivanja/arhiviranja vanjske dokumentacije vezane uz ulazne račune dobavljača (računi i dr. dokumentacija) koja se pridruživala preko tipke "Dokum" i odabira datoteka.

Sada je taj postupak pojednostavljen na način da kada npr. dobijete mailom digitalno potpisani ulazni račun od Ipos-a, možete ga samo odvući mišem i ispustiti u redu gdje ste evidentirali ulazni račun i program će ga arhivirati.(19.12.2014)
Blagajna
U Modulu Blagajna, obračun loko vožnje, polja Relacija i Opis poslova je povećan sa 50 na 150 znakova.(06.06.2014)
PDV evidencije

Odabir načina oporezivanja (izdani ili naplaćeni računi)

Dosadašnji sistem u kojem se način oporezivanja PDV-om određivao u Poslovnim partnerima preko polja "Porezni obveznik prema PDV-u" (R1, R2, nije porezni obveznik) sada je zamijenjen novim sistemom (od 1.1.2015.) koji se regulira novim poljem u Poslovnim partnerima "Postupak (način) oporezivanja" (prema izdanim računima ili prema naplaćenim računima).

Opcije R-1 i R-2 i dalje ostaju kao oznake za obveznike poreza na dobit tj. oporezivanja porezom na dohodak.

Da bi u knjigama IR-a i UR-a bio omogućen unos "datuma plaćanja" potrebno je: da je matična firma porezni obveznik R-2 ILI da je način oporezivanja prema naplaćenim računima.(15.12.2014)

Novi PDV obrazac od 1.1.2015.

Napravljen je novi PDV obrazac koji vrijedi od 1.1.2015. i koji će se automatski prikazivati za poslovne godine >= 2015, dok je aktivna 2014. godina prikazuje se stari obrazac koji vrijedi do 31.12.2014. tako da se slobodno može instalirati nadogradnja i završiti porezne evidencije za 2014. tokom siječnja 2015.

Napomena: XML export za ePoreznu još nije dostupan, a niti Pravilnik o PDV-u.(19.12.2014)
Fakturiranje u VP

Eksterna dokumentacija

U prozoru veleprodajnih računa je dodana mogućnost povezivanja-importa sa vanjskim datotekama (tzv. Eksterna dokumentacija) npr. PDF prikaz računa, razni dodaci računu i sl.(25.06.2014)

Promjena postavki

U postavkama fakturiranja dodana mogućnost određivanja primarnog načina plaćanja kod unosa novog računa koja će imati prednost pred postavkom da li da se uzima podatak sa tekućeg ili zadnjeg računa.(14.08.2014)

Automatsko slanje računa mailom

Dodana je opcija slanja maila iz prozora veleprodajnih računa, automatski se u mail upisuju i datoteke računa kao privitak.

Odabirom tipke program će otvoriti u postavkama predefinirani program za slanje mailova ili interni program, iz baza partnera povući mail adresu, dodati u mail digitalno potpisani račun, korisniku ostaje samo kliknuti na Send.(15.08.2014)

Automatsko digitalno potpisivanje VP računa

U prozoru Veleprodajnih računa su dodane dvije tipke:
PDF Export
Automatski ispisuje račun direktno u PDF format i pridružuje ga tekućem računu kao eksterna dokumentacija na disku.
Potpiši PDF
Automatski ispisuje račun direktno u PDF format, potpisuje ga digitalnim potpisom (certifikat) i pridružuje ga tekućem računu kao eksterna dokumentacija na disku.

Ako se istovremeno drži tipka CTRL PDF račun se istovremeno upisuje i u Clipboard.
(15.08.2014)
Obračun dohodka

Temeljnice za glavnu knjigu

Dodana je mogućnost kreiranja temeljnica za glavnu knjigu iz automatskih HUB-ova plaća. Svaki HUB tj. predložak je dobio mogućnost upisa dugovnog i potražnog konta za kontiranje temeljnice glavne knjige.(21.10.2014)

Promjena razreda poreza na dohodak

U obračunu plaća od 1.1.2015. u "ObrDohotka > Šifrarnici > Porez na dohodak" razredi se više ne formiraju preko osobnih odbitaka nego u apsolutnom iznosu.

Ne unose se novi redovi u tabelu nego se umjesto postojećih koeficijenta Izmjenom unose apsolutni iznosi u kunama.(08.12.2014)
Pomoćni programi

Temeljnice za glavnu knjigu

U HUB-ovim je dodana mogućnost kreiranja temeljnica za glavnu knjigu.(21.10.2014)

ver 13.0.11 rel 02.12.2014 (1)

Obračun dohodka
U JOPPD obrascu u Pojedinačnom i Tabelarnom prikazu korigiran prikaz unesenih negativnih iznosa koji su se nakon izlaska iz polja prikazivali kao -.
Na ispisu izvještaja i u exportima za ePoreznu prikaz je bio u redu.(02.12.2014)

ver 13.0.10 rel 15.10.2014 (1)

Obračun dohodka

Obrazac PPO - 2013/2014

Napravljen je novi Obrazac PPO - 2013/2014 Pregled tuzemnih isporuka sa prijenosom porezne obveze. Ispunjava se za podatke od 1.7.2013. godine pa na dalje.
Izvještaj se exportira u XML datoteku za slanje na ePorezna Fina web aplikaciju.(15.10.2014)

ver 13.0.9 rel 03.09.2014 (1)

Sistem
Dodatne interne kontrole kod rutine Izdvojenih lokacija (rutina za razmjenu podataka između instalacija koje su na fizički odvojenim lokacijama).(03.09.2014)

ver 13.0.8 rel 17.07.2014 (2)

Fakturiranje u VP
Kod poslovnih subjekata koji nisu u sustavu pdva (u šifrarniku partnera polje Porezni obveznik prema pdvu = 3 Nije porezni obveznik) prilikom fiskalizacije tj. kreiranja XML računa i slanja na server Porezne uprave nodovi (xml čvor) IznosOslobPdv i IznosNePodlOpor će prema uputi PU biti izostavljeni iz XML računa.(17.07.2014)
PC kasa
Kod poslovnih subjekata koji nisu u sustavu pdva (u šifrarniku partnera polje Porezni obveznik prema pdvu = 3 Nije porezni obveznik) prilikom fiskalizacije tj. kreiranja XML računa i slanja na server Porezne uprave nodovi (xml čvor) IznosOslobPdv i IznosNePodlOpor će prema uputi PU biti izostavljeni iz XML računa.(17.07.2014)

ver 13.0.7 rel 11.06.2014 (3)

Općenito
U svim pomoćnim šifrarnicima: zemlje, djelatnosti, valute, tečajevi, osnove plaćanja, načini plaćanja, popisima dokumenata, jedinice mjera, joppd oznake, kvalifikacije, opisi poslova, načini isplate plaće, nadzorne knjige, osnove plaćanja, putni troškovi, relacije, svi tekstovi, valute, vozila ... itd. omogućeno je pretraživanje naziva prema bilo kojem dijelu naziva.

Umjesto nekog dijela naziva možete upotrijebiti znak _ kao zamjenu za bilo koje slovo, ili znak % kao zamjena za bilo koji tekst. (npr. traženje hrv%ki će prikazati i riječi kao hrvatski).(06.06.2014)